smt-tours

SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเช็คอินเกาะโอกินา ชมความงามของผามันซาโมะและด้านนอกของปราสาทชูริ ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ชมโชว์ปลาโลมา ณ พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำชุราอุมิ ศักการะศาลเจ้านามิโนะอุเอะ และช็อปปิ้ง ณ อาชิบิน่า เอาท์เล็ตมอลล์ เดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airlines พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (JP202407005) กำหนดการเดินทาง : 20 – 23 กรกฎาคม 2567

ขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติชมความงามของเมืองคุนหมิง เที่ยวชมเมืองโบราณแชงกีล่า สักการะวัดลามะซงจ้านหลิง และขึ้นกระเช้าใหญ่เพื่อชมภูเขาหิมะมักกรหยก โดยสายการบิน China Eastern (MU)/พักโรงแรม YU HUA HOTEL ระดับมาตรฐาน 4 คืน และบริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (CN202405007) กำหนดการเดินทาง : 2 – 6 พฤษภาคม 2567

SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติรับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE ถ่ายรูปกับ BALI SWING ทะเลสาบบูยัน ณ Wanagiri Hidden hill ชม วิหารกลางน้ำ ณ วัดอุลันดาน วิหารทานาล็อท วิหารกลางมหาสมุทรอินเดีย ชมสวนพระวิษณุ และเทือกเขาคินตามณี เดินทางโดยสายการบิน AirAsia Indonesia, Thai AirAsia /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (ID202408002) กำหนดการเดินทาง : 9 – 12 สิงหาคม 2567

SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเที่ยวเมืองชาวประมงสุดชิค “หมู่บ้านอิเนะ” ชมปราสาทโอซาก้า นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ อาราชิยาม่า ถ่ายรูปกับสวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว และช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia X พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (JP202408006) กำหนดการเดินทาง 16 – 20 สิงหาคม 2567

เส้นทาง กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ เขางวงช้าง เขาหลูยี่ เจดีย์เงินเจดีย์ทอง แม่น้ำหลีเจียง โดยสายการบิน Nok Air, China Southern Airlines พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (CN202410004) กำหนดการเดินทาง : 21 – 25 ต.ค. 67

เยือนสถานที่เคยติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ปราสาทนครวัด” อลังการ ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทนครวัด ล่องเรือโตนเลสาบ สักการะองค์เจ็กองค์จอม เช็คอินหมู่บ้านแกะสลัก พิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำอัปสรา” เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (CM202411001) กำหนดการเดินทาง : 01 – 03 พ.ย. 67 , 08 – 10 พ.ย. 67 , 15 – 17 พ.ย. 67, 22 – 24 พ.ย. 67 , 28 – 30 พ.ย. 67 , 06 […]

เส้นทาง บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia, Batik Air /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (ID202410001) กำหนดการเดินทาง วันที่ 10 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เวียดนามภาคกลาง เมืองท่าดานังเมืองริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม เที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 3 คืน) รหัสทัวร์ (VN202411002) กำหนดการเดินทาง : 04 – 09 พ.ย. 2567 , 10 – 16 พ.ย. 2567 , 17 – 22 พ.ย. 2567 , 23 – 28 พ.ย. 2567 , 01 – 06 ธ.ค. 2567, 07 – 12 ธ.ค. 2567 , 13 – 18 ธ.ค. 2567 , […]

เส้นทาง กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135th วัดกวงเสี้ยว วัดไทรหกต้น เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways, China Southern Airlines /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (CN202405008) กำหนดเดินทาง: 1 – 4 พฤษภาคม 2567

ปราสาทนอยชวานสไตน์  อินน์สบรูค พระราชวังหลังคาทองคำ วาดุ๊ซ  ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น กอร์เนอร์แกรท เซอร์แมท มองโทรซ์  เวเว่ย์  โลซานน์  เจนีวา เบิร์น ซูริค (เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways,  Royal Dutch Airlines / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 5 คืน ) S.M.T.Tour มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่องเที่ยว  สู่ทวีปยุโรป “ทวีปที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก” ในสายตาของนักท่องเที่ยวผู้ช่ำชอง เพราะยุโรปเป็นทวีปที่รวมซึ่งโลกเก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง และโลกใหม่ของเทคโนโลยีที่รุดหน้ากว่าใคร เป็นทวีปที่รวมไว้ซึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดทางโบราณคดี อารยธรรมและธรรมชาติสารพัดรูปแบบที่แปลกตา  นำท่าน มิวนิค เมืองสีสันแห่งตอนใต้ ออสเตรีย…เยือนอินน์สบรูก เมืองท่องเที่ยวแห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ส ชมหลังคาทองคำ สถาปัตยกรรมโบราณคู่บ้านคู่เมือง เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์…เยือนลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา ชมสะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมือง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกและสินค้าชั้นดีของสวิส เดินทางสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยของสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสทุกมื้อ นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางและมีประสบการณ์คอยดูและเอาใจใส่และบริการท่านเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน กำหนดการเดินทาง     วันที่ 8 […]

Facebook