SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติรับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE ถ่ายรูปกับ BALI SWING ทะเลสาบบูยัน ณ Wanagiri Hidden hill ชม วิหารกลางน้ำ ณ วัดอุลันดาน วิหารทานาล็อท วิหารกลางมหาสมุทรอินเดีย ชมสวนพระวิษณุ และเทือกเขาคินตามณี เดินทางโดยสายการบิน AirAsia Indonesia, Thai AirAsia /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (ID202408002) กำหนดการเดินทาง : 9 – 12 สิงหาคม 2567