smt-tours

No reviews yet

WELCOME SUMMER TO OKINAWA 4วัน 3คืน (JP202407005)

ราคาเริ่มต้น

฿ 32,199

ระยะเวลา

4 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเช็คอินเกาะโอกินา ชมความงามของผามันซาโมะและด้านนอกของปราสาทชูริ ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ชมโชว์ปลาโลมา ณ พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำชุราอุมิ ศักการะศาลเจ้านามิโนะอุเอะ และช็อปปิ้ง ณ อาชิบิน่า เอาท์เล็ตมอลล์

เดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airlines พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (JP202407005)

กำหนดการเดินทาง : 20 - 23 กรกฎาคม 2567

ไฮไลท์

 • เช็คอินเกาะโอกินาว่า
 • ชมความงามของผามันซาโมะและด้านนอกของปราสาทชูริ
 • ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด
 • มโชว์ปลาโลมา ณ พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำชุราอุมิ
 • ศักการะศาลเจ้านามิโนะอุเอะ
 • ช็อปปิ้ง ณ อาชิบิน่า เอาท์เล็ตมอลล์

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษ ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานฮ่องกง - ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า - เกาะโอกินาว่า

23.00 น.            พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

02.00 น.            ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX-780 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

05.55 น.            เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง (พักเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินฮ่องกง เป็นเวลา 1 ชม. 30น.)

07.25 น.            ออกเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เกาะโอกินาว่า โดยเที่ยวบินที่ HX-676 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

11.10 น.            เดินทางถึง สนามบินนาฮ่า เกาะโอกินาว่า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับหลังผ่านขั้นตอนการเข้าประเทศแล้ว

จากนั้น              นำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะโอกินาว่า (OKINAWA) เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิวแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากันปัจจุบันเป็นเมืองเอก และเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ทำให้จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกเกาะหนึ่ง และนำท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 - 20 นาที) (โดยรถบัสโรงแรม)

เย็น                   รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้น              พักที่ Hotel Lantana Naha Matsuyama หรือระดับเทียบเท่า

พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำชุราอุมิ– ผามันซาโมะ – หมู่บ้านอเมริกันวิลเลจ

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น              นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน แท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย สัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้ง ปลาดาว ฉลามฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนชม)

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ (Cape Manzamo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาดัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ

จากนั้น              นำท่านสู่ อเมริกัน วิลเลจ (American Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด

เย็น                   รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้น              พักที่ Hotel Lantana Naha Matsuyama หรือระดับเทียบเท่า

ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ดิวตี้ฟรี– โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด – โรงงานแก้ว – ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น              นำท่านสู่ ปราสาทซูริ (SHURI CASTLE) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทจ่ายเพิ่มประมาณ 400เยน/ท่าน) ปราสาทชูริดั้งเดิม สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค1300 มีบทบาทสำคัญในการรวมอำนาจเกาะไว้เป็นหนึ่งเดียว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางดอนใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กับเกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีนสถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิงและเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองดอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทำให้ปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า

จากนั้น              นำท่านช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี ร้านขายเครื่องสําอางและข้าวของเครื่องใช้ กระจุกกระจิ๊กสไตล์ญี่ปุ่นภายในร้านมีสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องสำอางโลคอลแบรนด์ต่างๆนำท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (OKINAWA WORLD) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30นาที)

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              นำท่านชมถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด (FYOKUSENDO CAVE) ซึ่งเป็นถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ้ำ ที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็น ที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อย ขนาดใหญ่และกินพื้นที่ เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่าย จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว (GLASS FACTORY) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินาวา เครื่องแก้วทั้งหมดทำด้วยเทคนิคการขึ้นแก้วดั้งเดิม โดยไม่ได้ใช้แบบขึ้นรูป มีสีสันสดใส ด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญ ชมช่างทำแก้ว ในขณะทำงานสร้างเครื่องแก้ว ที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของช่างแต่ละคน ชมห้องจัดแสดงผลงานเครื่องแก้ว และให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องแก้วที่ท่านถูกใจได้

จากนั้น              นำท่านสู่ ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส (UMIKAJI TERRACE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาลาดเอียงบนเกาะเซะนะกะจิมะ(Senagajima Island) ตั้งอยู่เลยจากรันเวย์สนามบินนาฮะ (Naha Airport) เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้น จึงสามารถมองเห็นเครื่องบินได้ในระยะใกล้มากราวกับกำลังบินเฉียดศีรษะไปเลยทีเดียว ภาพของอาคารสีขาวสะอาดตาหลายหลังที่ตั้งอยู่ลดหลั่นกันบนพื้นลาดเอียงตัดกับสีของท้องฟ้ากว้างและสีโคบอลด์บลูของน้ำทะเลดูโดดเด่นงดงามชวนให้เคลิ้มและปลอบประโลมจิตใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีทั้งร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหาร หรือแม้แต่จุดถ่ายรูปมากมายของที่แห่งนี้

เย็น                   รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้น              พักที่ Hotel Lantana Naha Matsuyama หรือระดับเทียบเท่า

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์– ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10นาที) ตั้งอยู่   ณ บริเวณที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเลมาแต่ครั้งโบราณ ในอดีตชาวเรือที่เข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ (NahaPort) ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งจีน ประเทศทางตอนใต้เกาหลี และชาวยามาโตะ มักจะแหงนหน้ามองขึ้นไปยังศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเพื่ออธิษฐานและแสดงความขอบคุณ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาวะ (Battle of Okinawa) เมื่อครั้งสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูในเวลาต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลงปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวะ ชาวญี่ปุ่นมักจะมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย และมาสะเดาะเคราะห์ให้พ้นโชคร้าย

จากนั้น              นำท่านสู่ เอาท์เล็ตมอลล์ อาชิบิน่า (Okinawa Outlet Mall Ashibinaa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอาท์เล็ตแห่งแรกในโอกินาวะ รวบรวมร้านค้าชั้นนำกว่า 100 ร้าน ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกา ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่น ทุกร้านจัดเต็มทั้งสินค้ารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ลดราคากระหน่ำกว่า 30-80% ให้ได้เดินช้อปปิดท้ายทริปกันอย่างจุใจ ภายใต้บรรยากาศสบายๆ สไตล์รีสอร์ทริมทะเล หากช้อปจนเหนื่อยสามารถขึ้นไปทานอาหารที่ชั้น 2 มีอีกหลายร้านที่ค่อยให้บริการ

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินนาฮ่า เกาะโอกินาว่า

16.15 น.            ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดย เที่ยวบินที่ HX-659 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

18.00 น.            เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง (พักเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินฮ่องกง เป็นเวลา 6 ชม. 55น.)

00.55 น.            ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX-779 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

03.05 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

😀😀😀😀😀

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
฿ 32,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 32,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 32,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 32,199 / ticket
21
฿ 32,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 32,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 32,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 32,199 / ticket
22
฿ 32,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 32,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 32,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 32,199 / ticket
23
฿ 32,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 32,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 32,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 32,199 / ticket
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook