smt-tours

No reviews yet

สเปนแกรนด์ทัวร์ 6วัน (SP202407001)

ราคาเริ่มต้น

฿ 88,999

ระยะเวลา

6 days

จำนวนคนสูงสุด

39

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

ขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่องเที่ยว ปลายทางฝันของนักเดินทาง ประเทศเพื่อนบ้านแห่งเมดิเตอร์เรเนียน สเปน ดินแดนที่สวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยจุดเด่นในความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ทรงคุณค่า คนไทยรู้จักกันดีจาก สโมสรฟุตบอลชั้นนำสเปน นั้นมีชื่อเสียงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันแต่ก็มีครบทั้ง โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาที่ทั่วโลกรู้จักดีคือ กีฬาสู้วัวกระทิงกับนักสู้มาธาดอร์ ความโดดเด่นในเรื่องของอาหารเมนูที่ขึ้นชื่อคือ ปาเอญ่า หรือ ข้าวผัดสเปนที่ รู้จักกันมาช้านาน เราจะขอนำท่านท่องเที่ยวไปทุกมุมมองของประเทศที่คงความประทับใจเป็นที่สุดแบบไม่เร่งรีบ เดินทางสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยของสายการบิน Emirates พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสทุกมื้อ นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางและมีประสบการณ์คอยดูและเอาใจใส่และบริการท่านเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (SP202407001)

กำหนดการเดินทาง :

ไฮไลท์

 • เมืองโตเลโด อดีตเมืองหลวงของประเทศสเปนที่มีอายุกว่า 2,200 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก
 • ชมพระราชวังอลัมบรา ALHAMBRA
 • ชมสุเหล่าเมซกิต้า [MEZQUITA] สถาปัตยกรรมทางศาสนาอิสลามของชาวมัวร์
 • ชมเมืองมาดริด ที่เป็นเมืองลูกผสมของนครรัฐของชาวมัวร์
 • ชมเอสปันย่าสแควร์ ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองแดงของ 2 อัศวิน
 • จตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล ลานรูปไข่ที่รายล้อมด้วยอาคารสีครีมคลาสสิก

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยวสายการบิน Emirates
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่น (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • รถปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ) และกฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน12 ช.ม. / วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ และราคาค่าโรงแรมจะปรับขึ้น 3–4 เท่าตัว หากวันเข้า พักตรงกับช่วงงานเทศกาลหรือเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว ให้ความรู้ ความสนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง และน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ – ดูไบ - มาดริด – โตเลโด - วิหารแห่งโตเลโด

23.00 น.              คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เข้าประตูที่ 7  เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับท่านและคณะพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

02.50 น.              เดินทางสู่ สนามบินดูไบโดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-377 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

06.00 น.         เดินทางถึงสนามบินดูไบ (รอเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป 1 ช.ม. 40น.)

07.40 น.         เดินทางสู่สนามบินกรุงมาดริด โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่EK-141  (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

13.25 น.              ถึงสนามบินกรุงมาดริด ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเลโด อดีตเมืองหลวงของประเทศสเปนที่มีอายุกว่า 2,200 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก จากยูเนสโก ผ่านชม วิหารแห่งโตเลโด ศิลปแบบโกธิก และ ชมโบสถ์ยิวเก่าแก่ Santa Maria la Blanca

ค่ำ                        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักโรงแรม HUSA PASEO DEL HOTEL หรือ ระดับเที่ยบเท่า

มาดริด – กรานาดา - พระราชวังอลัมบรา

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่เมือง กราดานา GRADANA

เที่ยง                    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองเก่า หนึ่งใน เมืองมรดกโลก ของสเปน ที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยและบ้านโบกปูนสีขาวแบบฉบับอันดาลูเซีย ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำดาร์โร นำท่านเข้าชม พระราชวังอลัมบรา ALHAMBRA

ค่ำ                        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักโรงแรม GRAN LUNA HOTEL หรือ ระดับเที่ยบเท่า

กรานาดา - คอร์โดบา - สุเหล่าเมซกิต้า

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คอร์โดบา เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน  องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็น เมืองมรดกโลก ของสเปน

เที่ยง                    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำชมเมือง คอร์โดบา CORDOBA ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์ จากอาหรับชมสะพานโรมันที่สร้างข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์ ปลายสะพานเป็นที่ตั้งของหอคอยโตร์เร เด ลา กาลาโอร์ราจากนั้นนำท่านเข้าชม สุเหล่าเมซกิต้า [MEZQUITA] สถาปัตยกรรมทางศาสนาอิสลามของชาวมัวร์ จากนั้นผ่านชมย่านชาวยิวและโบสถ์ยิวแบบเมดูฆาร์ที่ยังหลงเหลืออยู่

ค่ำ                        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักโรงแรม OCCIDENTAL HOTEL หรือ ระดับเที่ยบเท่า

คอร์โดบา –มาดริด- Palacio Real

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมาดริด

เที่ยง                    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านชม เมืองมาดริด ที่เป็นเมืองลูกผสมของนครรัฐของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็นชาติ มหาอำนาจที่มีเมืองขึ้นมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก นำท่านเข้าชม Palacio Real พระราชวังหลวง แห่งกษัตริย์ฆวนการ์โลสของสเปน

จากนั้น                พักโรงแรม HUSA PASEO DEL HOTEL หรือ ระดับเที่ยบเท่า

มาดริด– เอสปันย่าสแควร์ - จตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล - พลาซ่า มายอร์ - กรุงเทพฯ

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำชม เอสปันย่าสแควร์ ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองแดงของ 2 อัศวิน ดอน กิโฆเต และซานโซปันซา บนหลังม้า ชมจตุรัสซีเบเลส อันงดงามไปด้วยน้ำพุที่สร้างถวายแด่เทวีเบลีนาผ่านย่านใจกลางเมือง บริเวณกิโลเมตรที่ศูนย์ ณ จตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล ลานรูปไข่ที่รายล้อมด้วยอาคารสีครีม คลาสสิก ชมอนุสาวรีย์หมีสัญลักษณ์ของเมือง แล้วนำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ จตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าแก่ ย่านถนนคนเดินที่รายล้อมด้วยร้านค้ามากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

เที่ยง                    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร            

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมาดริด

15.25 น.              ออกเดินทางสู่สนามบินดูไบโดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-142 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

กรุงเทพฯ

00.35 น.         เดินทางถึงสนามบินดูไบ (รอเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป 2 ช.ม. 15น.)

02.50 น.         เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่EK-384  (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

12.30 น.          คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
฿ 88,999

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 88,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 88,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 88,999 / ticket
16
฿ 88,999

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 88,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 88,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 88,999 / ticket
17
฿ 88,999

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 88,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 88,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 88,999 / ticket
18
฿ 88,999

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 88,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 88,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 88,999 / ticket
19
฿ 88,999

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 88,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 88,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 88,999 / ticket
20
฿ 88,999

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 88,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 88,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 88,999 / ticket
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook