smt-tours

No reviews yet

OSAKA Fishing Village 5 วัน 3 คืน (JP202408006)

ราคาเริ่มต้น

฿ 25,599

ระยะเวลา

5 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเที่ยวเมืองชาวประมงสุดชิค “หมู่บ้านอิเนะ” ชมปราสาทโอซาก้า นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ อาราชิยาม่า ถ่ายรูปกับสวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว และช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia X พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (JP202408006)

กำหนดการเดินทาง 16 - 20 สิงหาคม 2567

ไฮไลท์

 • เที่ยวเมืองชาวประมงสุดชิค “หมู่บ้านอิเนะ”
 • แวะช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 • นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ
 • ชมปราสาทโอซาก้า วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ และอาราชิยาม่า
 • ถ่ายรูปกับสวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่ เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

22.00 น.              พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เกียวโต -วัดคิโยมิสุเดระ- ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – อาราชิยาม่า – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ

01.00 น.              ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โอซาก้า โดยเที่ยวบินที่ XJ-612 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.50 น.              เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) บุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU Highlight! Yakiniku Buffet! สไตล์ญี่ปุ่นสวรรค์ของคนรักปิ้งย่าง

จากนั้น                  เดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) มีความสำคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี เป็นเสมือนจุดกำเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนไม้ เสริมสิริมงคล ไหว้พระ วัดคิโยมิสุเดระ (Kiyomizu temple) หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน้ำใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า "น้ำบริสุทธิ์"

จากนั้น                    สัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซื้อชารสชาติต่างๆ ได้อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย KyotoShikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ลำตัว เดินทางสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) เพื่อชมวิวสุดโรแมนติกริมแม่น้ำแถวสะพานโทเก็ตสึเคีย (Togetsukyo Bridge) ตัวสะพานโทเก็ตสึเคียวดั้งเดิมนั้นเป็นสะพานไม้ทั้งหมด ปัจจุบันมีช่วงฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่มีราวจับเป็นไม้อยู่ มีความยาว 155 เมตร และความกว้าง 12.2 เมตร ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ตะลุยเดินเล่นชิลๆ สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) แลนด์มาร์คที่มักปรากฏตามสื่อต่างๆ มีเส้นทางเล็กๆ ที่รายล้อมไปด้วยป่าไผ่ที่สุดสุดลูกหูลูกตาเดินทีกลิ่นไผ่หอมนิดๆ ก็โชยมา และป่าแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่รักในการถ่ายภาพ เหมาะแก่การพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่เงียบสงบและผ่อนคลายเดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เย็น                      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณโรงแรมที่พัก

จากนั้น               พักที่ Y's Hotel Shin-Osaka ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยการเดินเพลิดเพลินย่านชินไชบาชิได้ เช็คอินย่านดัง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (DutyFree) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED)

อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ

ทุกท่านสามารถเดินท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง โดยมีไกด์แนะนำเส้นทาง

** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษัททัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันก่อนเดินทาง **

โปรแกรมแนะนำ

*Option Universal Studios Japan ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,200 บาท/ท่าน

*(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJและค่ารถไฟสำหรับเดินทาง) *โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ

อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย นั่งรถไฟเที่ยวในญี่ปุ่น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไม่มีไกด์นำเที่ยว) สู่ UniversalStudios Japan อัพเดทเครื่องเล่นใหม่ SuperNintendo World และโชนอื่นๆ อีกมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสำหรับเดินทาง) ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japanโปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ ราคาบัตร ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,200 บาท

อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

ที่พัก: Y's Hotel Shin-Osaka หรือระดับใกล้เคียงกันชื่อโรงแรมที่ท่านพัก

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – อามาโนะฮาชิดาเตะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - อิซุมิซาโนะ

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                   เช็คอินจุดไอไลท์ของเมืองโอซาก้าถ่ายภาพด้านหน้ากับปราสาทโอชาก้า (Osaka Castle) ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese Set

แลนด์มาร์คที่สวยที่สุดในเกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) จากนั้นท่านสามารถเลือกนั่ง กระเช้าหรือรถรางเพื่อขึ้นไปจุดชมวิวที่สวยจนเลื่องชื่อมากๆ (ค่าทัวร์รวมค่า Chairlift กระเช้า หรือรถราง ทั้งขึ้น-ลง)สามารถมองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ยาวกว่า 3 กิโลเมตร

จากนั้น                    ถ่ายรูปสุดเก๋ Location หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine Funaya)คือกลุ่มของหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ในเมืองชนบทอิเนะ ตั้งอยูที่ฝั่งตะวันออกของ คาบสมุทรทังโงะ (Tango Peninsula)

จากนั้น                เดินทางสู่เมืองอิซุมิซาโนะ (Izumisano) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดโอชาก้า อยู่ใกล้สนามบินคันไซมี เป็นเทืองที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด ธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน และอาหารที่อร่อย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

ที่พัก: Odysis Suites Osaka Airport Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกันชื่อโรงแรมที่ท่านพัก อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย บริเวณแถวโรงแรม เพื่อให้ท่านได้หาร้านค้าชื้อของฝากหรือ ร้านอาหารเพื่อลิ้มลองรสชาติอาหารในระแวกนั้นๆ

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือ กรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า

09.55 น.              ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ XJ-613  (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.05 น.                    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
฿ 25,599

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 25,599 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 25,599 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 25,599 / ticket
17
฿ 25,599

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 25,599 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 25,599 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 25,599 / ticket
18
฿ 25,599

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 25,599 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 25,599 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 25,599 / ticket
19
฿ 25,599

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 25,599 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 25,599 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 25,599 / ticket
20
฿ 25,599

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 25,599 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 25,599 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 25,599 / ticket
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook