smt-tours

No reviews yet

หนองคาย-ปากซัน-หลักซาว-วิงห์-ฮานอย-ฮาลองเบย์ 7 วัน (VN202411001)

ราคาเริ่มต้น

฿ 8,900

ระยะเวลา

7 days

จำนวนคนสูงสุด

20

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เส้นทางแห่งมิตรภาพ ไทย ลาว เวียดนาม

ตะลุยเมืองฮานอย ชมการแสดงพื้นเมือง พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สู่ฮาลองเบย์ ช้อปปิ้งจุใจบนถนนสามสิบหกสาย และนำท่านสู่ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

เที่ยวเวียดนามแต่ได้ถึง 3 ประเทศในทริปเดียว

รหัสทัวร์ (VN202411001)

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 4 คืน)

ไฮไลท์

 • ตะลุยเมืองฮานอย
 • ชมการแสดงพื้นเมือง พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
 • สู่ฮาลองเบย์
 • อปปิ้งจุใจบนถนนสามสิบหกสาย และนำท่านสู่ฮาลอง
 • ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
 • เที่ยวเวียดนามแต่ได้ถึง 3 ประเทศในทริปเดียว

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าวีซ่า (หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ – หนองคาย (ไทย)

18.00 น.          😀 ...คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

🍽 บริการอาหารกล่องบนรถ

🚍 เดินทางสู่ จ.หนองคาย โดยรถปรับอากาศ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

หนองคาย - เวียงจันทน์-ประตูชัย – หลักซาว- วิงห์ ( ไทย- ลาว- เวียดนาม )

เช้า               เดินทางถึงจังหวัดหนองคาย

🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร และเชิญท่านทำภารกิจส่วนตัว  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่ประเทศลาว ชมสองฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว จากนั้นชมประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการสร้างประตูชัยแห่งนี้ใช้ปูนที่อเมริกาซื้อเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันได้สร้างเพราะอเมริกันแพ้สงครามในอินโดจีนเสียก่อน จึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทน

เที่ยง            🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลักซาว ชม เขตป่าสงวนภูผาม่าน  ซึ่งเป็นภูหินแสนหน่อที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ในเขตเมืองนาหิน จังหวัดบริคำไซ เชิญทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองวิงห์ ผ่านเส้นทางหมายเลข 8 ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

เย็น               🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Mouong thanh Hotel หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

เมืองวิงห์-ฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (เวียดนาม)

เช้า                 🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บ้านเกิดโฮจิมินท์

เที่ยง              🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสู่กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม

เย็น                🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้านจากนั้นนำท่านสู่ที่พัก ณ Than Hoa Hotel หรือระดับเดียวกันเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวราตรีตามอัธยาศัย

สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านลุงโฮ-เจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดเนินหยก-ฮาลองเบย์ (เวียดนาม)

เช้า          🍽 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จตุรัสบาดิงห์ บนถนนเดียนเบียนฟู ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม คือสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี  ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง จากนั้นถัดไปอีกเล็กน้อยนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้น่าสนใจมาก จากนั้นนำท่านชมวิหารวรรณกรรม ซึ่งสร้างในสมัย พ.ศ. 1673 เพื่ออุทิศแด่ขงจื๊อ ทั้งยังเคยใช้เป็นสถานฝึกอบรมบรรดาขุนนาง และยังมีหลักศิลาจารึกชื่อของบรรดาผู้ที่สอบผ่านเป็นจอหงวนในสมัยนั้นด้วย

เที่ยง            🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และเดินทางต่อสู่ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองเก่าที่สวยที่สุดในกรุงฮานอยชม วัดเนินหยก ซึ่งเป็นวันที่ศักด์สิทธิ์ของชาวเวียดนามจากนั้นนำท่านสู่เมืองฮาลอง

เย็น              🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotag Coung Hotel หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

ฮาลองเบย์-ถ้ำเทียนกุง-บ้านชาวประมง-ฮานอย-ถนนสามสิบหกสาย (เวียดนาม)

เช้า               🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือโบราณ เพื่อชื่นชมความงามดินแดนสวรรค์ของอ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญาว่า กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม และองค์การ UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสป่าเกาะหินน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ จากนั้นนำท่านชมถ้ำเทียนกุง อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวประมงที่มีบ้านตั้งอยู่ในอ่าวและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ท่านสามารถเลือกซื้อ ปลา ปู กุ้ง กั้ง หอย และให้ทางเรือปรุงให้ตามเมนูที่ท่านพอใจ

เที่ยง             🍽 บริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด และล่องชมความงดงามของอ่าวและหมู่เกาะต่าง ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอย  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกบริเวณถนนสามสิบหกสาย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกัน แยกประเภทได้ชัดเจน สามารถเดินซื้อกันได้อย่างจุใจ สินค้าที่น่าสนใจได้แก่ ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้ว รองจาน เสื้อคลุมผ้าไหม ราคาถูก ประณีต ลวดลายสวยงาม เครื่องดนตรีทำจากไม้ไผ่ก็น่าสนใจ ทั้งเครื่องเคาะ ซีโลโฟน เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ไม้แกะสลัก ภาพเขียนบนผืนผ้า หน้ากากทำจากกระด้งไม้ไผ่ ภาพประดับทำจากเปลือกไข่ เรือสำเภาไม้จำลอง และการเดินช้อปปิ้งในฮานอยท่านจะต้องระมัดระวัง เพราะมีผู้คนเดินกันอย่างหนาแน่น รถจักรยานและมอเตอร์ไซด์ก็มีมาก เวลาข้ามถนนต้องใช้ความคล่องแคล่วเป็นพิเศษจากนั้นเดินทางสู่เมืองวิงห์

เย็น              🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก ณ Mhong Thang Hotel หรือระดับเดียวกันพักผ่อนหรือท่องเที่ยวราตรีตามอัธยาศัย

วิงห์-หลักซาว-หนองคาย (เวียดนาม-ลาว-ไทย)

เช้า               🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองท่าแขกเพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางที่ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก

เที่ยง            🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านสู่ด่านลาวไทย นำท่านเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาปลอดภาษี  ( Duty  Free ) มีร้านเยอะแยะมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางกลับสู่  จ. หนองคาย

ค่ำ                 🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ เชิญทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

กรุงเทพฯ (ไทย)

05.00             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 😃

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
5
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
6
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
7
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
8
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
9
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
10
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
11
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
12
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
13
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
14
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
15
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
16
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
17
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
18
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
19
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
20
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
21
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
22
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
23
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
24
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
25
26
27
28
29
30
1
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
2
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
3
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
4
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
5
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
6
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
7
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
8
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
9
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
10
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
11
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
12
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
13
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
14
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
15
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
16
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
17
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
18
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
19
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
20
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
21
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
22
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
23
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
24
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
25
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
26
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
27
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
28
฿ 8,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 8,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 8,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 8,900 / ticket
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook