smt-tours

No reviews yet

เส้นทางแห่งมิตรภาพ ไทย ลาว เวียดนาม มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน 6 วัน (VN202411002)

ราคาเริ่มต้น

฿ 6,900

ระยะเวลา

6 days

จำนวนคนสูงสุด

20

อายุต่ำสุด

1

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เวียดนามภาคกลาง เมืองท่าดานังเมืองริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม

เที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 3 คืน)

รหัสทัวร์ (VN202411002)

กำหนดการเดินทาง : 04 – 09 พ.ย. 2567 , 10 – 16 พ.ย. 2567 , 17 – 22 พ.ย. 2567 , 23 – 28 พ.ย. 2567 , 01 – 06 ธ.ค. 2567, 07 – 12 ธ.ค. 2567 , 13 – 18 ธ.ค. 2567 , 19 – 24 ธ.ค. 2567

ไฮไลท์

 • เวียดนามภาคกลาง
 • เมืองท่าดานังเมืองริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม
 • เที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก
 • เมืองโบราณเว้และเมืองฮอยอัน
 • (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 3 คืน)

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าวีซ่า (หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ - มุกดาหาร (ไทย)

17.00 น.        😀  ..คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย..... เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร โดยรถปรับอากาศ äบริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

มุกดาหาร – สะวันนะเขต – วัดพระธาตุอิงฮัง - อุโมงค์วินหม็อก - เว้ (ไทย-ลาว-เวียดนาม)

เช้า               เดินทางถึงจังหวัดมุกดาหาร เชิญท่านทำภาระกิจส่วนตัว äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้

เมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมรูปแบบศิลปะและวัฒนธรรมของชาวลาวนำท่านนมัสการวัดพระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสะหวันนะเขต การแต่งกายก่อนที่จะเข้าในวัดผู้หญิงจะต้องนุ่งผ้าถุงเท่านั้นถึงจะเข้าวัดได้

เที่ยง            🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านลาวเบา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่เมืองประเทศเวียดนาม

ชมทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาม ลำธาร และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในเขตภาคกลางของเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุโมงค์วินหม็อกเป็น อุโมงค์หลบภัยที่มีขนาดใหญ่ที่ชาวเวียดนามใช้หลบภัยใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอเมริกาซึ่งคนในหมู่บ้านช่วยกันขุดในปี ค.ศ. 1966 ใช้เวลา20เดือน ลึก 3 ชั้น มีทางเข้าออก 13 ทาง และได้อาศัยอยู่นานถึง 5 ปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เว้

เย็น              🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Duy Tan Hotel หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

ดองฮา-เว้-พระราชวังไทฮวา-เจดีย์วัดเทียนหมุ-อุโมงค์ไฮ่เวิน-ฮอยอัน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่นดานัง (เวียดนาม)

เช้า                        🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และเดินทางสู่เมืองเว้ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

อดีตเมืองหลวงเก่าก่อนยุคฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองอินโดจีน จากนั้นนำท่านชมพระราชวังไทฮวา สร้างใน พ.ศ. 2348 ในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญ ๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน 7 พระองค์ ตำหนักโกศของราชวงศ์ 9 โกศ สร้างโดยพระเจ้ามิงห์หม่าง พ.ศ. 2365 แต่ละโกศเป็นตัวแทนของจักรพรรดิแต่ละองค์ และมีน้ำหนักถึง 2,500 กิโลกรัม  จากนั้นนำท่านชมเจดีย์เทียนหมุ ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม เป็นทรงแปดเหลี่ยมมี 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึง ชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ รวมทั้งพระพุทธรูปที่ล้อมรอบด้วยกระจกหมดทุกด้านและระฆังขนาดใหญ่หนัก 2,000 กิโลกรัม

เที่ยง                     🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล

เคยเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อ ไฟโฟ หรือไฮโป เมื่อราว 400 ปีมาแล้วในสมัยจาม มีชื่อได๋เจียน ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก นำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ไฮ่เวิน เป็นอุโมงค์สำหรับรถยนต์ลอดภูเขาไฮ่เวิน มีความยาวประมาณ 6,300 เมตร โดยได้รับการช่วยเหลือด้านการออกแบบและเงินทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส ระหว่างทางนำท่านชมภูเขาหินอ่อนที่ทอดตัวยาวขนานกับถนนทั้งสองฟาก ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่งดงาม เชิญท่านชมวิธีการแกะสลัก หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่แกะสลักเป็นรูปทรงต่าง ๆ ทั้งของใช้ และของที่ระลึก ขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงขนาดมหึมา ถึงฮอยอันนำท่านชมบ้านโบราณที่มีลักษณะโดดเด่นทุกหลังจะมีความหลากหลายในโครงสร้างของสถาปัตยกรรม ไม่ซ้ำแบบกันเลย ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก การตกแต่ง การใช้ประโยชน์ อิสระให้ทุกท่านเดินชมตามอัธยาศัย เพราะในเมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านยกเว้นรถจักรยานยนต์และจักรยาน เมื่อเดินชมเมืองไปเรื่อย ๆ จะรู้สึกได้ว่าเมืองฮอยอันมีเสน่ห์มาก ได้รับอิทธิพลจากจีน ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่ง ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า และร้านค้าต่าง ๆ เมื่อผ่านย่านคนจีนมาแล้วก็จะถึงสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างอุทิศให้แก่ ดั๊กเด และตรันหวู บุคคลสำคัญ พอเดินข้ามสะพานไปแล้วอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นย่านคนญี่ปุ่น หลังจากนั้น เดินทางกลับสู่ดานัง

เย็น                       🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  Danang  Hotel หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

ดานัง-ช่องเขาไฮ่เวิน-เว้-สุสานจักพรรดิ์ไคดิงห์ -ตลาดดองบา-ล่องแม่น้ำหอม (เวียดนาม)

เช้า              🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเว้ ผ่านเส้นทางเลียบภูเขาที่โอบแนวชายฝั่งทะเลจีนใต้

มองเห็นแนวชายฝั่งทะเลหลายสิบกิโลเมตรทอดตัวยาวอยู่เบื้องล่าง และผ่านช่องเขาไฮ่เวินซึ่งมีเทือกเขาแบ็กม่าเป็นเขตรอยต่อ แลเห็นสายหมอกขาวไหลลงมาเป็นทางยาวระหว่างช่องเขา กั้นเทือกเขาทั้งสองออกจากกัน เป็นภาพที่น่าอัศจรรย์เป็นยิ่งนัก

เที่ยง            🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมสุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12  ของราชวงศ์เหงียนใช้เวลาในการสร้างนาน 11 ปี

แบ่งออกเป็น 3 ชั้น สุสานแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ มังกรในม่านเมฆ “ ซึ่งศิลปินชาวเวียดนามวาดภาพด้วยเท้าประดับอยู่บนเพดานของห้องโถงและนำท่านชมตลาดดองบา ตลาดใจกลางเมืองเว้ ขายสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งของกินและของใช้ รวมถึงของที่ระลึกต่าง ๆ

เย็น              🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านลงเรือล่องแม่น้ำหอมเพื่อให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเว้พร้อมชมการแสดงดนตรี

พื้นเมืองเวียดนามอันแสนไพเราะจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ DuyTan Hotelหรือระดับเดียวกันเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

เว้-ลาว-สะหวันนะเขต-ตลาดนัดอินโดจีน-มุกดาหาร (เวียดนาม-ลาว-ไทย)

06.00 น.              🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางเข้าสู่แขวงสะหวันนะเขตชายแดนลาว – ไทย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

ณ ร้านปลอดภาษีของประเทศลาว ระหว่างการเดินทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง เป็นหมู่บ้านสลับกับต้นไม้อันเขียวขจี ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งสองประเทศตามอัธยาศัย

12.00 น.              🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร เลือกซื้อของฝากนานาชนิดที่ตลาดอินโดจีนที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น                     บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ (ไทย)

05.00 น.        ถึงกรุงเทพฯ ณ จุดนัดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 😀

                        ***โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
5
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
6
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
7
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
8
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
9
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
10
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
11
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
12
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
13
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
14
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
15
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
16
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
17
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
18
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
19
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
20
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
21
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
22
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
23
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
24
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
25
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
26
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
27
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
28
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
29
30
1
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
26
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
27
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
28
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
29
30
1
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
2
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
3
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
4
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
5
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
6
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
7
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
8
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
9
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
10
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
11
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
12
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
13
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
14
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
15
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
16
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
17
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
18
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
19
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
20
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
21
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
22
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
23
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
24
฿ 6,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 6,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 6,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 6,900 / ticket
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook