smt-tours

No reviews yet

มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เมืองแห่งวัฒนธรรมโบราณ 6 วัน 5 คืน (CN202405005)

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

6 days

จำนวนคนสูงสุด

39

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เส้นทาง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เขาประตูสวรรค์ พักสองเมืองโบราณ ฝูหรง เฟิ่งหวง
เดินทางโดยสายการบิน China Eastern Airlines, Air China พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (CN202405005)

กำหนดออกเดินทาง : 20 - 25 พฤษภาคม 2567

ไฮไลท์

 • ชมความงามของเมืองโบราณฝูหรงและเฟิ่งหวง
 • เยือนสองภูเขาสุดยิ่งใหญ่เขาประตูสวรรค์และเขาอวตาร
 • เที่ยวอุทยานสวนดอกท้อ ทัศนยภาพแห่งยูโทเปียแห่งบูรพาทิศ

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซี่ยงไฮ้ผู้ตง - จางเจียเจี้ย

12.00 น.              พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines

13.35 น.              ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู้ตง โดย สายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU-542 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

18.55 น.              เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู้ตง  นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพักผ่อนภายในสนามบิน (หยุดพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ 1 ชม. 25 น.)

20.20 น.              นำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหย่ง เมืองจางเจียเจี้ย โดย สายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU-8401 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

22.35 น.              เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็น อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยาน จางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธ์ นำท่านรับสัมภาระ

จากนั้น                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่พัก REZEN S HEYI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)

หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) – สะพานหนึ่งในไต้หล้า - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่1 )

จากนั้น                   นำท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records และนำท่านเดินเที่ยวชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งเป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบ เหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกเเห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนจื่อซาน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ

กลางวัน               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

จากนั้น                   นำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3) อาหารกวางตุ้ง

จากนั้น                พักที่ REZEN S HEYI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)

เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – เมืองโบราณฝูหรง

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง เหลียวซาน และนั่งกระเช้าขึ้น สู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา40นาที ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน จากนั้นนำท่านเดินชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ระยะทาง 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน

จากนั้น             นำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของ ภูเขาที่สวย เมื่อท่านมาถึงถ้าประตูสวรรค์ท่านสามารถเลือก เดินลงบันได 999 ขั้น หรือลงบันไดเลื่อนต่อสู่ด้านล่างได้ความสะดวก

***หมายเหตุ กรณีที่กระเช้าหรือรถอุทยานหรือบันไดเลื่อนปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่าง หนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5 ) เมนูปิ้งย่างเกาหลี

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่เมืองฝูหรงเจิ้น จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฝูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง

จากนั้นนำท่านล่องเรือข้ามฟากเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองจางเจียเจี้ย

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหรู (มื้อที่6 ) ทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารวิวน้ำตก

จากนั้น         พักที่ FURONG ANNA XI ZHOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) โรงแรมตั้งอยู่ในบรเวณเมืองโบราณ ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองชิวๆ ยามค่ำได้

เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – ชมการแสดง – น้ำตกฟูหรง – ล่องเรือข้ามฟาก – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - ถนนคนเดินสือป้าน

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)

จากนั้น           นำท่านชม น้ำตกฝูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรง ข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองต้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง  ระหว่างทางนำท่านชมการแสดงของชาวบ้าน จากนั้นนำท่านล่องเรือข้ามฟากเพื่อเดินทางไปขึ้นรถ ณ อีกฝั่งของแม่น้ำ

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8) เมนู เต้าหู้ฝูหรง

จากนั้น           นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง และนำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปีก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็น จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีน และชาวต่างประเทศ โดยระหว่างทางผ่าน ถนนคนเดินสือป้าน ถนนโบราณในเมือง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ ***หมายเหตุ กรณีที่เมืองเฟิ่งหวงปิดปรับปรุงหรืองดการเดินเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวน สิทธิไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เย็น               บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9)

จากนั้น         พักที่ FENGHUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) โรงแรมตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับเมืองโบราณ ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองชิวๆ ยามค่าได้

เมืองเฟิ่งหวง – ฉางเต๋อ - อุทยานสวนดอกท้อ (รวมล่องเรือ) – ฉางซา – ตึก WENHEYOU – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่10)

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ เมืองอุตสาหกรรม ริมแม่น้ำ 3 สายและหุบเขา 3 ลูก เป็นที่มาของฉายา แดนน้ำสามสายและหุบเขาสามลูก หนึ่งใน 5 เมืองที่มี ประชากรเยอะที่สุดของมณฑลหูหนาน

นำท่านชมความงดงามของดอกท้อ ณ สวนดอกท้อฉางเต๋อ สร้างขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์จิ้น เจริญรุ่งเรือง ในราชวงศ์ถัง และถึงจุดสูงสุดในราชวงศ์ซ่ง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอายุนับพันปีและเป็นที่รู้จักในชื่อ "ยูโทเปียตะวันออก" ที่แห่งนี้เป็นเสมือนแห่งศิลปะที่ยักษ์ใหญ่ด้านวรรณกรรมจีน

***หมายเหตุ กรณีที่ทางสถานที่ล่องเรือปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)

จากนั้น            นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับตึก IFS ตึกที่สูงที่สุดใน มณฑล นำท่านแวะ ตึก WENHEYOU แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดฮิป

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12) เมนู หม้อไฟหมาล่า

จากนั้น         ที่พัก HOWARD JOHNSON AIRPORT CHANGSHA หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)

CHANGSHA BAILIAN OUTLET – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) –ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่13)

จากนั้น            นำท่านอิสระช็อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า CHANGSHA BAILIAN OUTLET ให้ท่านได้เลือก ซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์จีนและอีกมากมาย

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14)

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว

14.00 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งโดย สายการบิน Air China เที่ยวบินที่CA-1400 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

16.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพักผ่อนภายในสนามบิน (หยุดพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง 3 ชม. 35 น.)

20.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA-979

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

23.55 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook