smt-tours

No reviews yet

HANGZHOU เมืองแห่งวัฒนธรรม 5 วัน 4 คืน (CN202405001)

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

5 days

จำนวนคนสูงสุด

20

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่องเที่ยวหางโจวเมืองแห่งวัฒนธรรม ชมวิวหุบเขาวั่งเซียนหมู่บ้านโบราณริมผา ตามรอบซีรี่ส์และเมืองแห่งภาพยนตร์ระดับโลก

เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia และ Air China พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (CN202405001)

กำหนดการเดินทาง 20 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ไฮไลท์

 • SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่องเที่ยวหางโจวเมืองแห่งวัฒนธรรม
 • ชมวิวหุบเขาวั่งเซียนหมู่บ้านโบราณริมผา
 • ตามรอบซีรี่ส์และเมืองแห่งภาพยนตร์ระดับโลก

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษ ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว

14.00 น.            พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai AirAsia โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

17.05 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองหางโจว ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ FD568 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

22.15 น.            เดินทางถึง สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากนั้น           พักที่Holiday Inn Hangzhou Gongshu หรือเทียบเท่า**** (มาตรฐานโรงแรมจีน)

เมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ •Hengdian World Studios

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตี้ยน นำท่านชม พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง หรือ พระราชวังกู้กงจำลอง ในโรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน โรงถ่ายหนังจีนที่ใหญ่ที่สุดในจีน ภายในจำลองพระราชวังกู้กงในอัตราส่วน 1:1 เพื่อการถ่ายท าในส่วนของพระราชวังโบราณ

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              นำท่านสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ชื่อดัง Hengdian World Studios โรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ชม พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ และการจำลองเมืองจีนในยุคต่างๆไว้แทบทั้งหมดในพื้นที่เดียวกันก่อตั้งโดยบริษัท “เหิงเตี้ยนสตูดิโอ” และเปิดให้เช่าสถานที่ถ่ายทำรวมทั้งอุปกรณ์ การจัดหานักแสดงสมทบตัวประกอบและยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมมาตั้งแต่ช่วงยุคปลาย 90 จนปัจจุบัน “เห้งเตี้ยน” ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ระดับโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น             พักเมืองเหินเตี้ยน Broadway Building Hotel (Hengdian Movie City) **** (มาตรฐานโรงแรมจีน)

เมืองซางหร่าว (shàngráo) • หุบเขาวั่งเซี่ยน • หมู่บ้านริมผา • เมืองซางหร่าว

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ เมืองซางหร่าว มณฑลเจียงซี ที่ตั้งของจุดชมวิว หุบเขาวั่งเซี่ยน สถานที่ท่องเที่ยว ระดับ4A สถานที่ที่เงียบสงบและสวยงาม หุบเขาวั่งเซียนเป็นหุบเขาลึกที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำหูเป่ย ภูเขาในหุบเขาวั่งเซียนมีความสูงชันและปกคลุมน้ำตก ลำธาร ป่าไม้ และดอกไม้นานา ชนิด

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น               นำท่านสู่ หุบเขาวั่งเซียนหรือวั่งเซียนกู่ มีต้นกำเนิดมาจากสมัยสามก๊ก ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ภายในหุบเขามีภูเขา, น้ำตก, ป่าไม้, หมู่บ้าน, วัดเทียนซิน, ศาลเจ้าหู และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เดินชม ถนนซุยเซียน ต้ังอยู่บนฝั่งซ้ายของหุบเขา มองออกไปยังหน้าผาไป๋เหอ ยอดเขาวงเวียน และตลาดอิวาปู ถนนบาร์ที่ประกอบด้วยบาร์ โรงไวน์แดง โรงเบียร์และบาร์บีคิว ชมทิวทัศน์ยามคําคืนของ ถนนซุยเซียน

ค่ำ                     บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น               พักเมืองAtour Hotel Shangrao Zhongxin Square **** (มาตรฐานโรงแรมจีน)

เมืองหางโจว • ล่องทะเลสาบซีหู • ถนนโบราณเหอฟางเจีย

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน             เดินทางสู่ เมืองหางโจว ล่องเรือชมทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของ ทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) อัน เป็นที่เลื่องลือจากเหล่าผู้มาเยือนว่ามีความงดงามประดุจสรวงสวรรค์มานับร้อยปีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลดจากองค์การยูเนสโก้ ซึ่งกวีจีนเปรียบเปรยความงดงามเอาไว้ว่า “ซีหูเหมือน นางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล..” ตัวเรือจะพาท่านลอดผ่าน 3 สะพานดัง และเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบซีหู ที่ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขา และเหล่าพรรณไม้นานาชนิดที่ปลูกเรียงรายอยู่ริมทะเลสาบรอบด้าน ประกอบด้วยภูเขา 3 ลูก ผืนน้าในทะเลสาบมีความใสราวกับกระจก ด้านบนภูเขายังมีเจดีย์นางพญางูขาว (เจดีย์เหลยเฟิงถ่า) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสไตล์จีนโบราณตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นทิวทัศน์โดยรอบชั้นเยี่ยมสำหรับผู้คนที่มาเยือน เมื่อล่องเรือมาเรื่อยๆจะพบโคมไฟที่สร้างเป็นทรงเจดีย์หิน 3 ดวงอยู่กลางน้ำ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหางโจว มีชื่อเรียกว่า ..สามโคมทับ แสงจันทร์ในบึงน้าลึก.. ซึ่งเป็นโคมไฟที่อยู่ในธนบัตรของจีนในปัจจุบัน

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน              เดินเล่นชมบรรยากาศสไตล์จีนโบราณที่ ถนนโบราณเหอฟางเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหางโจวได้เป็นอย่างดี มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ เมื่อ880กว่าปีก่อนน้ันถนนเหอฟางเจียถือเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้า ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณไว้ ส่วนอาคารบ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีครามในลักษณะเดียวกัน

เย็น                   บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! ไก่ขอทาน+หมูตงโพ

จากนั้น             พักที่Holiday Inn Hangzhou Gongshu หรือเทียบเท่า**** (มาตรฐานโรงแรมจีน)

เมืองหางโจว • เมืองถงเชียง • ล่องเรือชมเมืองโบราณอู่เจิ้น • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ เมืองถงเชียง มณฑลเจ้อเจียง ที่ตั้งของเมืองโบราณอู่เจิ่น ที่มีคลองขุดที่ยาวที่สุดของจีนมีประชากรอาศัยอยู่ที่นี่มายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่นี่ยังคง อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ไว้อย่างดีมาก และยังมีการสัญจรทางน้ำผ่านคลองแทนถนน

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              นำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น เป็นชุมชนริมน้าของชาวจีนช่วงปลายราชวงศ์ชิงถึงต้นยุค สาธารณะรัฐ อาคารบ้านเรือและสิ่งก่อสร้างยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดีภายใน หมู่บ้านโบราณได้แบ่งเป็นย่ายต่างๆ เช่น ย่านโรงงานเก่า ย่านที่อยู่อาศัย ย่านร้านอาหารและ เครื่องดื่ม รวมไปถึงย่านร้านขายของที่ระลึก โดยปัจจุบันยังมีการสัญจรทางน้าผ่านคลอง ให้ท่านได้ สัมผัสถึงบรรยากาศของหมู้บ้านโบราณ

เย็น                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


                      ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว

23.55 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ CA715 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

03.10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ J

Tour Map

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook