smt-tours

No reviews yet

กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ เขางวงช้าง เขาหลูยี่ เจดีย์เงินเจดีย์ทอง แม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน (CN202410004)

ราคาเริ่มต้น

฿ 31,350

ระยะเวลา

5 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เส้นทาง กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ เขางวงช้าง เขาหลูยี่ เจดีย์เงินเจดีย์ทอง แม่น้ำหลีเจียง
โดยสายการบิน Nok Air, China Southern Airlines พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (CN202410004)

กำหนดการเดินทาง : 21 - 25 ต.ค. 67

ไฮไลท์

 • เช็คอินเมืองกุ้ยหลิน
 • ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน
 • ชมแสงสีเจดีย์เงินเจดีย์ทอง
 • ชมแสงสีที่เขางวงช้างสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
 • ล่องเรือใหญ่ชมความงามแม่นํ้าหลีเจียง
 • อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – หนานหนิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – กุ้ยหลิน

07.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร1 สายการบิน Nok Air โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

10.30 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน Nok Air เทียวบินที่ DD-3110 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.50 น.              เดินทางถึง เมืองหนานหนิง สนามบินอู๋ซู

เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหนานหนิง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูงมุ่ง หน้าสู่ กุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

จากนั้น            พักที่ RAMADA BY WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง) – กุ้ยหลิน – อิสระช้อปปิ้งถนนคน เดิน – ชมแสงสีเขางวงช้างยามคํ่าคืน – ชมแสงสีเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                  นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน ซึ่งถูกสร้างขึ้น ตามความลาดชันคดเคี้ยวจากริมแม่นํ้าขึ้นไปบนยอดภูเขา

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เผือกคริสตัล

บ่าย                      นําท่านเดินทางกลับ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว นํ้าใส ถํ้าแปลก หินงาม และนําท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากคนทาง บ้านตามอัธยาศัย

คํ่า                        รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…ปิ้งย่างเกาหลี

จากนั้น                   นําท่านชมแสงสีที่เขางวงช้างสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่นํ้าหลีเจียงตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่นํ้าหลีเจียงและแม่นํ้าถาวฮัว จากนั้นชม แสงสีเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์) 

จากนั้น                พักที่ RAMADA BY WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

กุ้ยหลิน – ล่องเรือใหญ่ชมความงามแม่นํ้าหลีเจียง – หยางซั่ว – อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง – โชว์ Impression Liu Sanjie

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                   นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือใหญ่ชมความงามของแม่นํ้าหลีเจียง (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย                      เดินทางถึงเมืองหยางซั่วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพนับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุ้ยหลิน

จากนั้น                ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด

คํ่า                        รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ปลาอบเบียร์

จากนั้น                  นําท่านชม โชว์ IMPRESSION LIU SANJIE เป็น 1 ใน 6 โชว์อลังการของผู้กํากับ จางอี้โหมวจัดแสดงอยู่ริม แม่นํ้าลี่เจียง

***โปรดทราบ!! โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ หรือปิดการแสดง ในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทําให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทนให้เท่านั้นขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าบริการ***

จากนั้น                พักที่ RAMADA BY WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

กุ้ยหลิน – เขาหลูยี่ (นั่งกระเช้าขึ้น -ลง) – กุ้ยหลิน – เมืองลับแล – ถําขลุ่ยอ้อ ้ – นั่ งรถไฟความเร็ว สูง – หนานหนิง

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                  นําท่านเดินทางสู่ เขาหลูยี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หรือเขาอวตารในเมืองหยางซั่วของกุ้ย หลิน นําท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาหลูยี่ เมื่อนั่งกระเช้าถึงจุดชมวิวบนยอดเขาแล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับ ทัศนียภาพแบบ Panorama 360 องศา สามารถเดินสะพานเชือกข้ามหุบเขา เดินสะพานกระจกสุดหวาดเสียวและถ่ายภาพที่จุดชมวิวบนยอดเขา

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…หมูสามชั้นอบเผือก

บ่าย                       นําท่านเที่ยวชม เมืองลับแล สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของเมืองจีน

จากนั้น                  นําท่านเดินทางสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถํ้าสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน ถํ้าเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึก เข้าไปภายในถํ้า 200 เมตร ตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม

คํ่า                        รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร

หลังอาหาร          นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกุ้ยหลิน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่หนานหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

จากนั้น                พักที่ YUEXIN HOTEL NANNING หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หนานหนิง – กรุงเทพฯ

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับประเทศไทย

11.40 น.       เดินทางสู่กวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ-3295 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.50 น.       เดินทางถึงสนามบินกวางเจา (หยุดพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่ กวางเจา 3 ชม. 15 น.)

16.05 น.       เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ-363 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.55 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
฿ 31,350

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 31,350 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 31,350 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 31,350 / ticket
22
฿ 31,350

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 31,350 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 31,350 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 31,350 / ticket
23
฿ 31,350

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 31,350 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 31,350 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 31,350 / ticket
24
฿ 31,350

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 31,350 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 31,350 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 31,350 / ticket
25
฿ 31,350

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 31,350 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 31,350 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 31,350 / ticket
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook