smt-tours

No reviews yet

เยอรมัน ออสเตรีย ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (GN202409001)

ราคาเริ่มต้น

฿ 91,199

ระยะเวลา

8 days

จำนวนคนสูงสุด

20

อายุต่ำสุด

12

เกี่ยวกับทัวร์นี้

ปราสาทนอยชวานสไตน์  อินน์สบรูค พระราชวังหลังคาทองคำ วาดุ๊ซ  ลูเซิร์น

อินเทอร์ลาเก้น กอร์เนอร์แกรท เซอร์แมท มองโทรซ์  เวเว่ย์  โลซานน์  เจนีวา เบิร์น ซูริค

(เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways,  Royal Dutch Airlines / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 5 คืน )

S.M.T.Tour มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่องเที่ยว  สู่ทวีปยุโรป “ทวีปที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก” ในสายตาของนักท่องเที่ยวผู้ช่ำชอง เพราะยุโรปเป็นทวีปที่รวมซึ่งโลกเก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง และโลกใหม่ของเทคโนโลยีที่รุดหน้ากว่าใคร เป็นทวีปที่รวมไว้ซึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดทางโบราณคดี อารยธรรมและธรรมชาติสารพัดรูปแบบที่แปลกตา  นำท่าน มิวนิค เมืองสีสันแห่งตอนใต้ ออสเตรีย…เยือนอินน์สบรูก เมืองท่องเที่ยวแห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ส ชมหลังคาทองคำ สถาปัตยกรรมโบราณคู่บ้านคู่เมือง เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์…เยือนลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา ชมสะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมือง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกและสินค้าชั้นดีของสวิส เดินทางสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยของสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสทุกมื้อ นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางและมีประสบการณ์คอยดูและเอาใจใส่และบริการท่านเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

กำหนดการเดินทาง     วันที่ 8 - 15 กันยายน พ.ศ. 2567

รหัสทัวร์ (GN202409001)

ไฮไลท์

 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • อินน์สบรูค
 • พระราชวังหลังคาทองคำ วาดุ๊ซ ลูเซิร์น
 • อินเทอร์ลาเก้น กอร์เนอร์แกรท เซอร์แมท มองโทรซ์ เวเว่ย์ โลซานน์ เจนีวา เบิร์น ซูริค

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยวสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่น (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • รถปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ) และกฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ และราคาค่าโรงแรมจะปรับขึ้น 3–4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลหรือเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว ให้ความรู้ ความสนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง 10. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ ท่านเอง และน้ำหนัก ไม่เกิน 7 กก.
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ ท่านเอง และน้ำหนัก ไม่เกิน 7 กก.
 • ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.               คณะท่านผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผุ้โดยสาร International เคาน์เตอร์

สายการบิน Thai Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับท่านและคณะพร้อมอำนวยความสะดวกการเช็คอิน

มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินน์สบรูค

00.50 น.            ออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG-924 (มีอาหารบนเครื่องบริการ)

07.05 น.            ถึงสนามบินมิวนิค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านชมเมืองมิวนิค เข้าสู่จตุรัสมา

เรียน เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ชมโบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอมสัญลักษณ์ของเมือง และอาคารเทศบาลเมืองเก่า ที่เวลา 11.00 น.ของทุกๆวัน ตุ๊กตาที่ประดับอยู่บนอาคารจะหมุนและเต้นรำ จากนั้น เดินทางผ่านเส้นทางชนบทอันงดงามเลาะเลียบเขตเทือกเขาแอลป์ สู่เมือง ฟุสเซ่น นำชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้าและประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์  และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นฉากหลัง

เที่ยง                  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                    จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขา สร้างโดยพระเจ้าลุดวิค ที่ 2 แห่งแคว้นบาวาเรีย

ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อันได้แก่ นอยชวานสไตน,ลินเดอฮอฟ  และ แฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 โดย “คริสเตียน จังค์” ซึ่งเป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ และเป็นแรงดลใจให้วอลท์ดิสนีย์จำลองไปสร้างเป็นปราสาทแห่งเทพนิยายในดิสนีย์แลนด์ นำชมความงามภายในตัวปราสาท ที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากรและห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทมล้วนแต่งดงามและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงจนยากที่จะพรรณนา จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าเขตประเทศออสเตรีย เดินทางสู่เมืองอินน์สบรูค

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น              พักโรงแรม INNSBRUCK  HOTEL ชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน ( คืนที่ 1 )

อินน์สบรูค - พระราชวังหลังคาทองคำ - วาดู๊ซ - ลูเซิร์น

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม เมืองอินน์สบรูค เมืองหลวงของแคว้นไทรอล ดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลาสสิค  ที่ตั้งอยู่

ริมลำน้ำอินน์ส ใจกลางเทือกเขาแอลป์ นำชม จัตุรัสพระราชวังหลังคาทองคำ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดิน

เล่นชมเมืองหรือช้อปปิ้งเครื่องแก้วเจียรนัยชั้นดี “ชวาลอฟสกี้” สมควรแก่เวลาออกเดินทางเลาะเลียบเขต

เทือกเขาแอลป์ เดินทางสู่เมือง วาดู๊ซ ประเทศลิคเท่นสไตน์  ซึ่งเป็นรัฐอิสระที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมเมือง วาดู๊ซ ประเทศเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย  มีภูมิ

ทัศน์งดงามและการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ โดยอิงด้านเศรษฐกิจและการเงินสวิตเซอร์แลนด์เป็นหลัก

ผ่านชมปราสาทลิคเทนสไตน์ที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าบนเชิงเขา ชมเมืองอันแสนน่ารักพร้อมทั้งหาซื้อแสตมป์

ที่มีความหลากหลาย และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนเข้าเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส ริมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              พักโรงแรม ASTORIA   HOTEL ชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน ( คืนที่ 2 )

ลูเซิร์น – ทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต - เบิร์น – หอนาฬิกา - อินเทอร์ลาเก้น

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำชม เมืองลูเซิร์น ชมทะเลสาบลูเซิร์นที่มีทิวทัศน์อันงดงาม ชมสะพานไม้ซึ่งมีหอคอยกลางน้ำที่ตั้งเด่นอยู่ใจกลางเมืองมากว่า 800 ปี พร้อมชมตัวเมืองลูเซิร์นอันเก่าแก่ แล้วแวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโตที่สร้างเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าทหารหาญชาวสวิสที่เสียชีวิตในสงครามสมัยปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเบิร์น  ที่องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะเดินทางเที่ยวชม หอนาฬิกา ที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนนผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนระยะ ๆ แล้วอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินสำรวจสินค้าของสวิสในถนนที่เป็นวอล์คกิ้งสตรีทที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศเมืองหลวงแห่งสันติภาพของโลก แล้วออกเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์ และ ธุน นำท่านชมเมืองสวยท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าสวิสฯ เช่น นาฬิกา มีดพับ ฯลฯ

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น              พักโรงแรม INTERLAKEN  HOTEL ชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน ( คืนที่ 3 )

อินเทอร์ลาเก้น - กอร์เนอร์แกรท - เซอร์แมท

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชมธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้าบ้านตามชนบท สายน้ำธรรมชาติที่งดงาม เดินทางสู่เมือง เซอร์แมท ZERMATT  หนึ่งในสกีรีสอร์ท ยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านขึ้นรถรางไต่เขาที่สูงชันเพื่อขึ้นสู่ กอร์เนอร์แกรท สถานีปลายทางรถรางที่ความสูง 3,820 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่จะเป็นจุดที่สวยที่สุดที่จะชมยอดเขาต่างๆ โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แมทเธอร์ฮอร์น ภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในเทือกเขา แอลป์ ที่ราชาการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ จำลองแบบไปสร้างในดิสนีย์แลนด์ อิสระให้ท่านชมบรรยากาศของเทือก เขาแอลป์พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นชมโบสถ์เล็กกลางเมือง หรือช๊อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกในร้านค้ามากมาย

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            พักโรงแรม SONNE   HOTEL ชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน ( คืนที่ 4 )

เซอร์แมท - มองโทรซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษพักผ่อนเดินเล่นชมเมือง เดินเล่นเลาะลำธาร ชมวิวสวยของเมืองที่มียอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นเป็นฉากหลังสวยจนเกินคำบรรยาย จากนั้นเดินทางสู่เมืองมองโทรซ์ เมืองสวยริมทะเลสาบเจนีวา หรือลัคเลอมังค์ แวะถ่ายภาพสวยกับ ปราสาทชิลยอง CHILLON ปราสาทโบราณ ริมเลคที่มีอายุร่วม 800 ปี

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   เดินทางเลียบทะเลสาบสู่เมืองเวเว่ย์ แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ชาลีแชปปลิน หน้าสวยสวนริมทะเลสาบ แล้วนำท่านสู่ เมืองโลซานน์

เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่โอลิมปิคสากล และยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ, ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิค และอาคารสำคัญของเมือง แล้วเดินทางสู่เมืองเจนีวา

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            พักโรงแรม RAMADA HOTEL ชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน ( คืนที่ 5 )

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
฿ 91,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 91,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 91,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 91,199 / ticket
9
฿ 91,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 91,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 91,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 91,199 / ticket
10
฿ 91,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 91,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 91,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 91,199 / ticket
11
฿ 91,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 91,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 91,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 91,199 / ticket
12
฿ 91,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 91,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 91,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 91,199 / ticket
13
฿ 91,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 91,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 91,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 91,199 / ticket
14
฿ 91,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 91,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 91,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 91,199 / ticket
15
฿ 91,199

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 91,199 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 91,199 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 91,199 / ticket
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook