smt-tours

No reviews yet

FUKUOKA คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5 วัน 3 คืน (JP202406002)

ราคาเริ่มต้น

฿ 24,700

ระยะเวลา

5 days

จำนวนคนสูงสุด

20

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

โดยสายการบิน Thai VietJet Air /พักโรงแรม Beppu Area Hotel ระดับมาตรฐาน 3 คืน

นำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ พร้อมสักกระพระนอนนันโซอิน และตื่นตาตื่นใจกับกันดั้มพาร์คสุดว้าว

รหัสทัวร์ (JP202406002)

กำหนดการเดินทาง : 1 - 5 มิ.ย. 67

ไฮไลท์

 • เมือง “คุมาโมโตะ” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ ตอนกลางของภูมิภาคคิวชู
 • ถ่ายรูปปราสาทคุมาโมโตะ สัญลักษณ์ของจังหวัดคุมาโมโตะ
 • บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (Umi Jigoku)
 • หมู่บ้านยูฟุอิน ต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น
 • “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่
 • กันดั้มพาร์ค

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.        พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร International เคาน์เตอร์สายการบิน Thai VietJet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

00.30 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai VietJet Air  เที่ยวบินที่ VZ-810  (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ

07.55 น.      เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ สัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่เมือง “คุมาโมโตะ” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ ตอนกลางของภูมิภาคคิวชู อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางอันเป็นที่รักยิ่ง ของผู้หลงใหลในความงามของธรรมชาติ รวมถึงผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเร่งรีบอันแสนวุ่นวายของเมืองใหญ่ แต่นอกจากแหล่ง ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามตระการตาอย่างภูเขาอาโสะแล้ว จังหวัดคุมาโมโตะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า อย่างปราสาทคุมาโมโตะอีกด้วย

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

จากนั้น       นำท่านเถ่ายรูป ปราสาทคุมาโมโตะ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่และงดงามมาก เรียกได้ว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ จังหวัดคุมาโมโตะเลยก็ว่าได้ ยิ่งไปกว่านั้น ที่นี่ยังมีความเกี่ยวข้องกับคนดังในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นด้วย

จากนั้น       เดินทางสู่ ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น พื้นที่นี้มีการจำลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึ้นมาใหม่ จึง เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหาร, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของคุมาโมโตะ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน รวมถึงร้านเก่าแก่และมีชื่อเสียงจำนวนมาก และยังมีร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารดั้งเดิมของคุมาโมโตะด้วย

จากนั้น        นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรี สอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได

ค่ำ                 อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

จากนั้น        พักที่ Beppu Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี- กันดั้มพาร์ค

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น        นำท่านเดินทาง บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (Umi Jigoku) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไป ชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังอยู่ตลอดเวลา ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อน สีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส

กลางวัน       อิสระอาหารหลางวันตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลิดเพลินไปกับหมู่บ้านยูฟุอินได้อย่างเต็มที

จากนั้น         นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของ น้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟุอินหมู่บ้าน

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของ เมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามา กราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่ว บริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์และในบริเวณด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง

จากนั้น        นำท่านช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้า บางประเภทจะไม่สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจำเมืองเท่านั้น นำท่านไปต่อยัง กันดั้มพาร์ค

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

จากนั้น        พักที่ FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วัดนันโซอิน - อิสระทุกท่านช้อปปิ้งย่านเทนจิน (ไกด์พาทุกท่านเดินทางโดย รถไฟ ไม่รวมค่าเดินทาง/ไม่มีรถบสัให้บริการ)

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น         นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถไฟ ไปยัง วัดนันโซอิน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหรืออาจจะของโลกเลย ทีเดียว และยังมีรูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆอีกเยอะมากๆในวัดนี้ แต่ที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง แสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละประมาณ 200 เยน) พาทุกท่านไปยัง ย่านเทนจิน เป็นช้อปปิ้งสตรีทสายหลักของย่านเทนจิน

(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของทุกท่าน)

จากนั้น          พักที่ FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ

08.55 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ VZ-811 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

12.35 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
฿ 24,700

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 24,700 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 24,700 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 24,700 / ticket
2
฿ 24,700

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 24,700 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 24,700 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 24,700 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
฿ 24,700

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 24,700 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 24,700 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 24,700 / ticket
2
฿ 24,700

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 24,700 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 24,700 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 24,700 / ticket
3
฿ 24,700

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 24,700 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 24,700 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 24,700 / ticket
4
฿ 24,700

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 24,700 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 24,700 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 24,700 / ticket
5
฿ 24,700

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 24,700 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 24,700 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 24,700 / ticket
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook