smt-tours

No reviews yet

ตะลุยมาเลเซีย ปีนัง – จอร์จทาวน์ – คาเมร่อน – เก็นติ้งไฮแลนด์ – ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (ML202405001)

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เส้นทาง มาเลเซีย – ปีนัง – จอร์จทาวน์ – คาเมร่อน – เก็นติ้งไฮแลนด์ – ปุตราจาย่า - กัวลาลัมเปอร์
เดินทางโดยสายการบิน Nok Air, AirAsia Berhad (Malaysia) /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (ML202405001)

กำหนดเดินทาง : วันที่ 9 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ไฮไลท์

 • ชมเมืองจอร์จทาวน์
 • นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ณ “วัดไชยมังคลาราม”
 • เข้าชมอุทยานแห่งชาติ Penang Hill และสัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
 • เที่ยวชมเมืองในสายหมอก ตึกแฝด PETRONAS TOWER และชิมบักกุ้ดเต๋สไตล์มาเลเซีย

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซีย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - ปีนัง

03.30 น.              คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร2 เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

06.20 น.              เดินทางสู่จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD-500 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

07.45 น.              ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จากนั้นนําทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้ว นําท่านเดินทางสู่ปีนังประเทศมาเลเซีย

เที๋ยง                    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นําท่านชม           “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์“พุทธชัยมงคล” นับเป็นวัดไทยที่เก่าแก่ที่สุดปีนังและมีพระพุทธไสยาสน์ ที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย และชมเมืองจอร์จทาวน์ผ่านชมป้อมปืนคอนวอลสิ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรียอนสุาวรีย์สงครามโลกครั้งที่2 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวลัมรดกโลกจากองค์กร UNESCO

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ Penang Sentral Georgetown / Cititel Express ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วัดเค็ก ลก ซี- ปีนังฮลิล์– คาเมร่อนไฮแลนด์

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                  นำท่านเดินทางสู่วัดเค็กลก ซีหรือเจดีย์เหมือนพระรู้จักในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เป็นหนึ่ง ในวัดดังของปีนัง และนำท่านเดินทางสู่ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยู่บนเนินเขา (George Town) และเมืองใกล้เคียง

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที๋ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่าน                 เดินทางสู่คาเมร่อนไฮแลด์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อน และนําท่านแวะชม น้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชันหินแกรนิต พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมร่อนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                ที่พัก : Cameron Heritage หรือเทียบเท่า

ตลาดเช้า – ฟาร์มผึ้ง -ไร่ชา Cameron Valley Tea House – เก็นติ้งไฮแลนด์

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น                   นําท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าตอนเย็นสบายบนยอดเขา นําชมตลาดเช้าแวะซื้อของพื้นเมืองผลไม้ สดๆ และสินค้าท้องถิ่น พาท่านชมไร่ “สตรอเบอร์รี่จากนั่นแวะชม ฟาร์มผึ้งสัมผัสกับ ความงดงามของดอกไม้หลากสีและซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม จากนั้นนําท่านแวะชมไร่ชา Cameron Valley Tea House ภายในไร่จะมีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวลงไปเดินเที่ยว ไปถ่ายรูปเล่น (ไม่ร่วมค่าบัตรลงใน ไร่ชาประมาณ 5 RM)

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที๋ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                  นำท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 11.4 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY

(โปรดเตรียมเงินค่านำกระเป๋าขึ้นกระเช้า 20 RM ในกรณีที่กระเป๋าใหญ่เกินขนาดที่ระบุไว้ ขนาดกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. หรือขนาดไม่เกิน 22นิ้ว)

นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น และนำท่านแวะ วัดชินสวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชินสวี

จากนั้น                  เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์

อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย

จากนั้น                พักที่ โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ “FIRST WORLD” เทียบเท่า 3

วัดถ้ำบาตู-ตึกปิ โตรนัส–พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา-สนามบิน– กรุงเทพฯ

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น                อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา และนั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และนำท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง

นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตูเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง42.7 เมตร

นำท่าน  ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน นำท่านผ่านชมมัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่าในการา ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ และนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที๋ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH

นำคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city)ปุตราจายา นครแห่งอนาคตและชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์

16.40น.               ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AirAsia Berhad (Malaysia)  เที่ยวบินที่ AK-892

                             (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

18.00 น.              เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook