smt-tours

No reviews yet

ตะลุยเมืองกวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135th วัดกวงเสี้ยว วัดไทรหกต้น 4 วัน 3 คืน (CN202405008)

ราคาเริ่มต้น

฿ 31,400

ระยะเวลา

4 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เส้นทาง กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135th วัดกวงเสี้ยว วัดไทรหกต้น
เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways, China Southern Airlines /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (CN202405008)

กำหนดเดินทาง: 1 - 4 พฤษภาคม 2567

ไฮไลท์

 • ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135th
 • เช็คอินวัดกวงเสี้ยว โบราณสถาน ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยราชวงศ์ฮั่น
 • เรียนรู้ประวัติศาตร์ของวัดไทรหกต้น หรือวัดลิ่วหรงซื่อ
 • ช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินปักกิ่ง หรือเป่ยจิงลู่

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กวางเจา – วัดกวงเสี้ยว - ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่

07.30 น.              คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways (TG) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง

10.40 น.              นำทุกท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสารการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG-668 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.30 น.              เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองและศุลกากร “กวางเจา” เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง

จากนั้น                  นำท่านเดินทางสู่วัดกวงเสี้ยว (Guangxiao Si) เป็นโบราณสถาน ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยราชวงศ์ฮั่น ท่านเดินทางสู่ เป่ยจิงลู่ หรือ ถนนคนเดินปักกิ่งแหล่งช้อปปิ้งที่สะท้อนถึงความ ทันสมัยของกวางเจา เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรือง และมีชื่อเสียง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกจำหน่ายเกือบทั้งหมด

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูห่านย่าง ( 1 )

จากนั้น                พักที่ HAOYIN KAILAI HOTEL GUANGZHOU

***ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 th (เต็มวัน)***

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135th ซึ่งเป็นการแสดงสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลางวัน               ***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านเยี่ยมชมงานได้อย่างเต็มที่***

***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น***

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูซีฟู้ดกุ้งมังกรสุดฟิน

จากนั้น                ที่พัก : HAOYIN KAILAI HOTEL GUANGZHOU

***ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 th (เต็มวัน)***

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น           นำท่านเดินทางสู่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135th งานแสดงสินค้ำเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ ที่สุดของจีนและเอเชียแปซิฟิก

พร้อมมอบอิสระแก่ท่านใน กำรเยี่ยมชมงานและพบปเจรจากับผู้ประกอบกำราในหมวดหมู่ธุรกิจที่ท่านสนใจ

***ต่อเป็นวันที่สอง***

กลางวัน        ***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านเยี่ยมชมงานได้อย่างเต็มที่***

***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น***

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหรู (มื้อที่7 ) เมนูชาบูน้ำข้าว

จากนั้น          พักที่ HAOYIN KAILAI HOTEL GUANGZHOU

วัดไทรหกต้น - กวางเจา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น           เดินทางสู่ วัดไทรหกต้น หรือวัดลิ่วหรงซื่อถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 537 หรือในยุคราชวงศ์ถัง ตัววัดเดิมได้ พังทลายลงตามกาลเวลาและถูกสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง และถูกเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆ

กลางวัน        บริการอาหารกลางวันแบบติ่มซำ

16.05 น.      ออกเดินทางกลับโดย สายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ-363 (บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.55 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

Tour Map

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook