smt-tours

No reviews yet

ท่องโลกเอเชียไร้พรมแดน สิบสองปันนา (จีน ลาว ไทย) 6 วัน (CN202409003)

ราคาเริ่มต้น

฿ 9,500

ระยะเวลา

6 days

จำนวนคนสูงสุด

20

อายุต่ำสุด

1

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – สวนนกยูง – หมู่บ้านไทยลื้อ – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนม่านทิง – วัดป่าเจ - หมู่บ้านกาหลั่นป้า

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 3 คืน) 🚍🚍🚍

กำหนดการเดินทาง : 02 – 07 ก.ย. 67 , 09 – 14 ก.ย. 67 , 16 – 21 ก.ย. 67 , 23 – 28 ก.ย. 67 , 01 – 06 ต.ค. 67 , 07 – 12 ต.ค. 67 , 14 – 19 ต.ค. 67 , 21 – 26 ต.ค. 67 , 04 – 09 พ.ย. 67 ,
11 – 16 พ.ย. 67

รหัสทัวร์ (CN202409003)

ไฮไลท์

 • เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)
 • สวนนกยูง
 • หมู่บ้านไทยลื้อ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ
 • สวนม่านทิง
 • วัดป่าเจ
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ค่ารถรับส่ง กรุงเทพฯ – เชียงราย
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย ลาว จีน
 • ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไข กรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่ม อาหารนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จ (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพ – เชียงราย – เชียงของ (ไทย)

18.00  น.          👭👫 คณะพร้อมกัน  ณ  จุดนัดหมาย   ทีมงานบริษัท ฯ  คอยให้การต้อนรับท่านและตรวจเช็คสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่  จ. เชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ รุ่นใหม่ ทันสมัย ( บริการอาหารกล่อง   และ เครื่องดื่มบนรถ )

เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้ำทา – เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) (ไทย –ลาว–จีน)

เช้า                      คณะเดินทางถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เชิญท่านภาระกิจส่วนตัวพร้อม 🍽 บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารออกเดินทาง

สู่ด่านอำเภอเชียงของ ประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางข้าม     ฝั่งแม่โขง สู่ประเทศลาวที่ แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย ประทับตราหนังสือเดินทาง พร้อมเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศ สู่เมืองหลวงน้ำทา ดินแดนเหนือสุดของประเทศลาว ที่มีธรรมชาติที่เขียวขจี สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว นำท่านสู่เมืองบ่อเต็น เพื่อประทับหนังสือเดินทางออกจากประเทศลาว แล้วเดินทางเข้าสู่จีน ที่เมืองบ่อหาน พร้อมประทับตราหนังสือเดินทาง

เที่ยง                    🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองบ่อหาน

และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อถึงเมืองเชียงรุ่ง เมืองเอกของสิบสองปันนา ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามท่ามกลางขุนเขาล้อมรอบด้านและมีแม่น้ำโขงไหลผ่านกลางเมือง ได้รับสมญานามว่า เมืองนกยูง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา

เย็น                      🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  SKY CITY HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

ตลาดเช้าไทยลื้อ – สวนนกยูง – หมู่บ้านไทยลื้อจำลอง – วัดหลวงเมืองลื้อ

เช้า                       🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่ตลาดเช้าไทยลื้อ

เป็นตลาดที่ยังคงสภาพความเป็นอยู่ของชาวเมืองเชียงรุ้งเชื้อสายไทยลื้อ อีก้อ และจีนอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมการสาธิตการใช้ยาแผนโบราณของจีน รับบริการนวดกดจุดบนฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากเดินทางท่องเที่ยว พร้อมเลือกซื้อยาตำรับจีนและนำชมหมู่บ้านไทยลื้อ ซึ่งพระพี่นางฯ เคยเสด็จชมวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการดำรงชีวิตของชาว  ไทยลื้อ ชมสวนนกยูง และการแสดงของสัตว์นานาชนิด มีนกยูงมากกว่า 500 ตัว ที่บินมาจากภูเขาตามธรรมชาติซึ่งสามารถให้อาหารและถ่ายรูปกับนกยูงได้ จากนั้นท่านชมหมู่บ้านชาวเผ่าชนกลุ่มน้อยจำลอง ชมการแสดงรำนกยูง และการแสดงของชาวเขา พร้อมชมพิธีแต่งงานของคนไทยลื้อซึ่งสามารถเข้าร่วมพิธีได้

เที่ยง                    🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหลวงเมืองลื้อ  และไปทำบุญในวัด  วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา

ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิยายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้  ที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมด้านศาสนา และ วัฒนธรรมพื้นเมือง ที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และ ท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับที่พัก เพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวตลาดยามเย็นของเมืองเชียงรุ้ง สัมผัสกับบรรยากาศดินแดนจีนสมัยใหม่ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกของประเทศจีน รวมถึงเลือกซื้อหยกคุณภาพที่คัดเลือกพิเศษจากประเทศพม่าโดยเฉพาะ

ค่ำ                         🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง แบบไทยลื้อ พร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวไทยลื้อ

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  SKY CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

สวนม่านทิง – โจวเอินไหล – เจดีย์แปดเหลี่ยม – หมู่บ้านกาหลั่นป้า – โชว์พาราณาสี (จีน)

เช้า                  🍽 บริการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สวนม่านทิง เป็นสวนโบราณของพระราชวังที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1980

หลังจากถูกทิ้งร้างมานาน เล่ากันว่าเมื่อครั้งที่สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นครั้งแรกผู้นำสมัยนั้นได้มอบหมายให้หญิงชายคู่หนึ่งช่วยกันปลูกดอกไม้และผลไม้ สองสามีภรรยาทำงานอย่างหนักจนกระทั่งเนรมิตสวนแห่งนี้ได้สวยงามตามที่ผู้นำต้องการ หลังจากนั้นจึงมีการคัดเลือกผู้คนให้เข้ามาตั้งหลักฐานจนทำให้ที่นี่กลายเป็นชุมชนขึ้นมา ปัจจุบันนี้ภายในสวนสาธารณะม่านทิงยังมีการรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของเมืองสิบสองปันนาไว้อีกด้วย ทั้งยังมีกรงนกยูงขนาดใหญ่ ลานแสดงช้าง ลานวัฒนธรรม ชมอนุสาวรีย์โจวเอินไหล วีรบุรุษจีน ชมเจดีย์แปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ . 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับลาวชมวัดป่าเจ  โดยหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สร้างไว้ และเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา

เที่ยง                🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกาหลั่นป้า ระหว่างทางชมหมู่บ้านไทยลื้อซึ่งยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ ชมวิวทิวทัศน์ของการทำนาแบบขั้นบันได และการทำไร่ชาปู๋เอ่อ พร้อมพาชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อยชาวไทยลื้อ และวัดไทยใหญ่(วัดสวนมอญ) สถานที่ที่จะได้ซึมซับวัฒนธรรมต้นกำเนิดของชาวล้านนาที่แท้จริง

ค่ำ                    🍽 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมความอลังการของโชว์พาราณสี เป็นการแสดงนานาๆชนิดจากชนเผ่าชาวสิบสองปันนา

จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก โรงแรม SKY CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

สิบสองปันนา – บ่อหาน – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ – เชียงราย (จีน – ลาว -ไทย)

เช้า                  🍽 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 เดินทางกลับสู่เมืองบ่อหานพร้อมชมธรรมชาติที่เขียวขจี

เที่ยง                🍽 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองบ่อหาน  ประทับเอกสารที่ด่านเมืองบ่อเต็น แล้วเดินทางสู่ประเทศลาว เมืองห้วยทราย

ถึงด่านเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง กลับสู่ประเทศไทยที่ด่านอำเภอเชียงของ จากนั้นเดินทางสู่เชียงราย

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

กรุงเทพฯ

05.00  น.            เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ…😀

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
3
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
4
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
5
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
6
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
7
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
8
9
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
10
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
11
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
12
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
13
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
14
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
15
16
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
17
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
18
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
19
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
20
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
21
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
22
23
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
24
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
25
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
26
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
27
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
28
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
29
30
1
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
2
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
3
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
4
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
5
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
6
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
2
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
3
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
4
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
5
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
6
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
7
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
8
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
9
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
10
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
11
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
12
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
13
14
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
15
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
16
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
17
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
18
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
19
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
20
21
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
22
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
23
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
24
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
25
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
26
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
5
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
6
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
7
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
8
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
9
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
10
11
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
12
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
13
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
14
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
15
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
16
฿ 9,500

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 9,500 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 9,500 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 9,500 / ticket
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook