smt-tours

No reviews yet

มหัศจรรย์บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5 วัน 4 คืน (ID202410001)

ราคาเริ่มต้น

฿ 30,399

ระยะเวลา

5 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เส้นทาง บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์
เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia, Batik Air /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (ID202410001)

กำหนดการเดินทาง วันที่ 10 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ไฮไลท์

 • ชมสวนพระวิษณุ และรับพรน้ำพุศักดิสิทธิ์ ชม
 • ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา
 • สักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน

03.00 น.              คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ท่านละ 1,800 บาท ชําระที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.15 น.              นําท่านบินลัดฟ้าสู่“เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD-396

(ไม่มีอาหารเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

RE-CHECK เอกสารสําหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี คือ พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง

11.30 น.              เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะบาหลีหลังผ่านการตรวจ คนเข้าเมืองแล้วต้อนรับท่านด้วยพวงมาลยัดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที๋ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมืองชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ จากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี

ค่ำ                        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอสท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง (LOCAL MENU)

จากนั้น                พักที่ FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เดนพาซาร์ - ยอร์คยาการ์ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท - วัดพรามนันต์ ย่านมาลิโอโบโร

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า (SET BOX)

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบิน AirAsia Indonesia เที่ยวบิน QZ-600

นำท่านเดินทางสู่มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR" ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นเป็นที่สำหรับเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างจิตใจจากนั้นชม วัดเมนดุท

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที๋ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู

จากนั้น              นำท่านช้อปปิ้ง ย่านมาลิโอโบโร รายล้อมไปด้วยโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้ามากมายในบริเวณใกล้เคียง ทางเท้าทั้งสองข้างของถนนเต็มไปด้วยแผงขายของเล็กๆ ที่ขายสินค้าหลากหลาย ในตอนเย็นมีร้านอาหารกลางแจ้งริมถนนหลายแห่งที่เรียกว่า lesehan

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น             ที่พัก : INDOLUXE JOGJA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

ยอร์กยาการ์ต้า – เดนพาซาร์ - ทานาลอท

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น                นําท่านเดินทางสู่เมือง เดนพาซาร์ โดยสายการบิน Lion Air เที่ยวบินที่ JT-560

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                  พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม และชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              ที่พัก : FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วัดเบซากีย์- เทือกเขา Kintamani – วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น                 เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing (OPTIONAL TOUR ชำระเพิ่ม 10 USD) ทำกิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือหน้าผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงามจากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี

จากนั้น                เดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านชมความงามของภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์

เที่ยง                    รับประทานอาหารเที๋ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW

จากนั้น                  นำท่านสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์สมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิและแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา

หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตร์แทน ***

หากมีเวลาแวะชมโรงงานหัตถกรรม, ร้านกาแฟขี้ชะมดและโรงงานผ้าบาติก

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                ที่พัก : FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบินดอนเมือง

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน                ช็อปปิ้งร้าน KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

14.15 น.              ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Batik Air   เที่ยวบินที่ ID-7637

(ไม่มีอาหารเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

17.25 น.              เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
฿ 30,399

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 30,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 30,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 30,399 / ticket
11
฿ 30,399

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 30,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 30,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 30,399 / ticket
12
฿ 30,399

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 30,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 30,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 30,399 / ticket
13
฿ 30,399

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 30,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 30,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 30,399 / ticket
14
฿ 30,399

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 30,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 30,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 30,399 / ticket
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook